Ohlédnutí za rokem 2023

Zveme vás k ohlédnutí za naší službou v uplynulém roce.

V roce 2023 jsme spolupracovali s polovinou mládeží, které aktuálně evidujeme v rámci evangelikálních církví v České republice, a to různými formami a v různé intenzitě. Za klíčový prvek naší služby mladým pokládáme součinnost s denominacemi, kterou jsme v uplynulém roce rozvíjeli jak na bilaterální úrovni, tak i skrze společné projekty. Činnost KAM se zaměřovala primárně na podporu mladých vedoucích a mládeží skrze osobní doprovázení, různé formy vzdělávání a inspirace a kontaktní programy.

Osobní provázení jsme v roce 2023 poskytovali v 88 sborech/církvích, především z AC, CB, SCEAV aj., v nichž jsme se setkávali s vedoucími mládeží či mládežnických aktivit, členy týmů, případně i s vedoucími církví. Velkým přínosem této služby je, že se nejedná o hromadnou skupinovou akci, ale o individuální podporu zaměřenou na konkrétní potřeby daného vedoucího či týmu. Nabízeli jsme tímto způsobem jak osobní péči jednotlivcům, tak i podporu v rozvoji mládeží v místních církvích, s důrazem na důležitost vytváření misijní kultury v komunitách mládeží.

V návaznosti na aktuální situaci a potřebu je stále velký zájem pracovníků s mládeží o program zaměřený na krizovou intervenci, mentální zdraví a pastoraci. V uplynulém roce ho mohl náš pastorační pracovník nabídnout pro více než 31 různých skupin či akcí. Pokračovali jsme také v tvorbě inspirativního online obsahu pro pracovníky s mládeží na KAM Instagram a KAM Facebook. V roce 2023 jsme natočili 24 epizod podcastu Nedopečeno (KAM Youtube). Nadále doplňujeme databázi zdrojů ke službě mládeži. Ve finální fázi je příprava e-learningového tréninku pro nové vedoucí mládeží, který připravujeme ve spolupráci s odbory mládeží (AC, BjB, CB a SCEAV).

 

Tématu misijních komunit bylo v roce 2023 věnováno i několik vždělávacích projektů. Z kraje roku jsme uspořádali pro 30 vedoucích pracovníků s mládeží konferenci Otevřené komunity mládeže se záměrem diskutovat téma misie v českém kontextu a sdílet příklady dobré praxe. Na stejné téma jsme spolu s denominačními odbory mládeží vytvořili také vzdělávací materiál Otevřené komunity, který začátkem roku 2024 nabídneme mládežím. Ve spolupráci s odbory mládeží (AC, BJB, CB a SCEAV) a s pracovníky KAM napříč odděleními jsme připravili pro 60 vedoucích mládeží a mládežnických aktivit 2. ročník akce Frontline. Tématem tohoto letního inspirativního pobytu bylo Učednictví ve 21. století a provedl nás jím Dave Patty. 

Pomáhali jsme s přípravami školy pro vedoucí mládeží Křesťanských sborů. První víkend proběhl na podzim v Malenovicích. Další vzdělávací víkendy jsou naplánovány na rok 2024. Školy se zúčastnilo přes 20 vedoucích z celé republiky a společně jsme se zabývali tématy vedení, týmové práce a významem naší služby.

Řada misionářů z KAM je také zapojena v programu pro mladé vedoucí Apoštolské církve Impulz, kde pomáhají se vzděláváním v oblastech vedení, pastorace a misijního nastavení mládeže a chval.

Kromě toho jsme měli také příležitost podílet se různou měrou na dalších akcích pro mládež jako je Festival UNITED, Kristfest, Encounter a jiné.

Worship.ko – vzdělávání vedoucích chval a jejich týmů

I v roce 2023 jsme poskytovali specializovaný trénink pro vedoucí chval a chválící skupiny. Ročním programem Worship.ko (tvořeným studiem, sérií workshopů a kohortami) prošla v uplynulém roce skupina z 1 církve a do studia se nově zapojily další 2 místní církve. Pro další 3 chválicí týmy, celkem 45 lidí, proběhl 2×2 intenzivní trénink (se studiem a workshopy).  Uspořádali jsme 2 workshopy technických umění pro 60 zvukařů a techniků projekce. 

Ve spolupráci s dalšími církvemi a organizacemi Worship.ko spolupořádalo celodenní Konferenci chval a uctívání v Brně pro 230 účastníků, evangelizační den ve Zlatých Horách, inspirativní semináře a workshopy v Praze, Třinci a Vsetíně.

Worship.ko bylo také součástí festivalu Na výšinách v Praze, vedlo chvály na hlavní stage festivalu UNITED ve Vsetíně se zapojením několika mladých nadějných hudebníků. A mělo možnost sloužit na sjezdu dorostu CB v Havlíčkově Brodu.

Pravidelné kontaktní programy

V roce 2023 fungovaly na 21 místech pravidelné vztahové kontaktní programy pro mládež, a to:

  • 10 Fusionů sborů, z toho jeden po určité pauze znovu nastartoval,
  • 9 EDGE Ultimate Frisbee klubů, z toho jeden nově vznikl,
  • 2 zážitkové Quest kluby, z toho jeden byl nově založen.

Díky pravidelným týdenním schůzkách rostou prostřednictvím těchto programů komunity se silnými vztahy a s možností sdílet s mladými lidmi život a hodnoty. Tento záměr je podpořen i nabídkou několika vícedenních akcí v průběhu roku. Fusion sbory z 10 zemí se na jaře potkaly na festivalu Fusiondary International, kterého se zúčastnilo okolo 700 lidí. 6 Fusion sborů pořádalo během léta kemp. V rámci EDGE jsme uspořádali v průběhu roku 4 frisbee turnaje. Na podzim se konalo pod názvem Improve společné setkání core týmů všech těchto pravidelných kontaktních programů KAM za účelem sdílení, inspirace a tréninku. Nadále probíhaly ochutnávky Quest coby nejmladšího z těchto programů, ať už na akcích místních mládeží či sjezdech.

K pilotáži jsou připraveny tři nové programy:

  1. Gamingové kluby – počítačové hry, konzoly a deskovky.
  2. Motion – kluby, ve kterých studenti společně pracují na projektu, který si vyberou. GAMING i MOTION doplňují nabídku vztahových kontaktních programů, které pomáhají církvím budovat vztahy s mladými lidmi tím, že se s nimi pravidelně setkávají v rámci dané aktivity (hudba, sport, zážitky, gaming, projekty).
  3. CLUB HUB – speciální program zaměřený na vyhledávání a vyzkoušení nových potenciálních mladých vedoucích (16-17 let) v kontextu malé skupiny a struktury Národní mentor – Lokální mentor – Lokální mladý vedoucí – Studenti. Pokud máte nedostatek mladých vedoucích, možná je tento program právě pro vás!

V případě zájmu o některý z těchto nových programů pište na mszturc@kam.cz.

Jednorázové kontaktní programy s navazujícími aktivitami

V létě jsme spolupracovali se 13 lokálními církvemi na uskutečnění 11 letních kempů spojených společným tématem Part of the plan (Součást plánu). Zúčastnilo se jich 415 studentů. Vypomáhalo na nich 13 amerických týmů a 3 stážisti (interni), pro které bylo zapojení do kempů intenzivní příležitostí k růstu ve službě. Kempy otevřely dveře k řadě nových kontaktů se studenty, které díky navazujícím aktivitám lokálních mládeží nadále pokračují.

Na podzim se uskutečnily 2 EXIT Tour, projekty ve městech a na školách s návaznými programy místních církví, letos obohacené o hostující kapelu Faith Child z Anglie. V průběhu těchto 2 akcí přišlo do kontaktu s křesťany více než 2000 studentů, mnozí z nich poprvé v životě.  Nabídku následných aktivit považujeme za klíčovou pro uchování nově navázaných kontaktů se studenty. 

Již čtvrtým rokem pod záštitou MŠMT realizujeme projekt Komenský – Příběhy lidskosti (video) v rámci něhož se do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu přihlásilo 23 školních projektů. Celkem proběhlo na 96 základních a středních školách také 230 lekcí a projektových dnů pro cca 5000 žáků, které seznamují s inspirujícím příběhem J. A. Komenského a učí, jak je možné překonávat v životě mínusy a měnit je na plusy.

Během léta se sjelo necelých 30 učitelů z celé ČR na Restart a Letní školu charakteru do Konferenčního centra v Malenovicích, kde mohli společně zažít obnovu svého povolání. V září jsme pak organizovali další ročník tradiční Lektorské konference v Konferenčním centru Immanuel, kterého se zúčastnilo 50 lektorů. Tato akce byla opět příležitostí nejen k milému setkání, ale i k profesnímu a duchovnímu načerpání. Mezi hlavními řečníky se objevili Rachel Bícová s tématem duševní odolnosti, Dalimil Staněk s workshopem Sebepoškozování a také Dave Patty, který měl pro lektory závěrečné vyslání a požehnání.

I v roce 2023 jsme mohli díky štědrosti dárců finančně pomoci se zapojením mladých ukrajinských uprchlíků do místních komunit a podpořit jejich účast na letních aktivitách pořádaných českými církvemi. Z fondu bylo během léta  2023 celkově podpořeno 20 církví/organizací z celé ČR, 31 akcí, 709 mladých Ukrajinců a vyčerpalo se cca 2, 1 mil. Kč na přímou podporu mladých Ukrajinců. Finanční podpora Žlutomodrého fondu také umožnila výjezd 18 českých dobrovolníků na Ukrajinu, kde vypomáhali na táborech a kempech pořádaných tamějšími církvemi.

V Konferenčním centru Malenovice jsme vytvářeli zázemí pro různé akce, ať už pořádané KAM, naší mateřskou organizací Josiah Venture (JV), církvemi, křesťanskými i sekulárními organizacemi. Jsme rádi, že pro všechny tyto typy programů mohl areál v Malenovicích sloužit jako základna a prostor pro duševní i duchovní načerpání.

Během letní sezony jsme v Konferenčním centru hostili 11 sborů/církví, 6 mládežnických kempů, 11 vzdělávacích akcí a 9 škol. Se zajištěním provozu nám pomáhalo 20 mladých lidí coby brigádníků, pro které byla tato zkušenost příležitostí růst v odpovědnosti a pracovitosti. Celková obsazenost Konferenčního centra v roce 2023 byla 21 216 člověkonocí. 

V roce 2024 chystáme nový projekt – balíček podpory pro vedoucí mládeže v podobě krátkodobého pobytu na hotelu zaměřeného na restart, odpočinek či studium. Jsme nadšení, že budeme moci podpořit třeba právě vedoucího vaší mládeže!  Pokud už teď víte, kdo by to přivítal, rádi mu zašleme bližší informace – pište na administrativa@malenovice.com.

Děkujeme všem církvím, organizacím i jednotlivcům za dlouhodobou přízeň.

 

Jsem vděčný za všechny církve a mládeže, s nimiž jsme mohli spolupracovat v roce 2023. A děkuji také všem podporovatelům a partnerům, že jste stáli za našimi pracovníky, programy a projekty. Velmi si vážím vašeho podílu na formování mladých vedoucích a zdravých mládeží v českých církvích.

V dubnu 2024 předám oficiálně roli ředitele KAM Jakubovi Vejmělkovi coby svému nástupci. Já budu nadále součástí Josiah Venture (mateřské organizace KAM) se zaměřením na podporu národních vedoucích v jiných zemích a na podporu štědrosti v Evropě v rámci organizace EGCC. Věřím, že tato změna bude pro KAM i novou příležitostí a že přinese ve spolupráci s vámi i nové ovoce.